Verksamhetspolicy

Verksamhetspolicy

Kvalitet
Det ligger i företagets intresse att vår verksamhet skall hålla en hög kvalitet både vad gäller produkter och tjänster.

Vår kvalitet säkerställs genom medarbetarnas kompetens, ansvar och engagemang. Genom aktivt kvalitetsarbete vill vi utveckla kvalitetsmålen och kvalitetssystemet.

Med en aktiv företagsledning och hög grad av delegering vill vi höja våra medarbetares engagemang.

Med ett aktivt förbättringsarbete skall vi utveckla vår kvalitet och konkurrenskraft, för att motsvara kundens krav och förväntningar.

Miljö
Lidingö Bilskadeservice skall öppet redovisa sin miljöpolicy och arbeta för ständiga förbättringar genom energibesparingar och återanvändning, och därigenom bidra till minskad miljöbelastning.

Branschens miljökrav i form av lagar och förordningar skall följas samtidigt som fortsatta miljöförbättringar skall efterlevas i vår hantering. Genom företagets ledning skall miljöarbetet styras och följas upp för säkerställande av att kort- och långsiktiga åtgärder får avsedda effekter. Personalen skall genom information och utbildning utvecklas i ökat individuellt miljöansvar.

Arbetsmiljö
Samtliga våra medarbetare skall uppleva en säker och stimulerande arbetsmiljö med medarbetaransvar och påverkan av den egna arbetssituationen. Arbetsformen av arbetsmiljöarbetet skall vara en del i det vardagliga arbetet. Alla arbetsuppgifter skall vara så utformade att fysisk och psykisk belastning inte ger upphov till skada, sjukdom eller annan ohälsa.